21 czerwca 2024

Fundacja Rozwoju Innowacji została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

313201460_493241042843962_4304790109770728456_n

Fundację na posiedzeniach Rady reprezentował będzie prezes Artur Kopacz, współpraca w Radzie pozwoli nam na udział w projektach legislacyjnych w obszarach zainteresowania Fundacji.

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
 • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Możliwości kompetencyjne Rzecznika MŚP:

Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:

 • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
 • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
 • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.


Rzecznik zajmuje się:

 • opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców;
 • współdziałaniem ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
 • inicjowaniem i organizowaniem działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.