17 lutego 2023

Jesteś gotowy na nowe Fundusze Europejskie? Sprawdź terminy składania wniosków na 2023 rok w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

wnioski

19 stycznia zatwierdzono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na ten rok. Uwzględnia on terminy wszystkich planowanych w 2023 r. konkursów, finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. W ramach programu wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem. Planowane są aż 53 nabory. W tym za realizację m. in. Ścieżki SMART oraz Współfinansowania działań EDIH-ów – jeszcze w tym kwartale – odpowiedzialna będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Unijne wsparcie dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (B+R), automatyzacji i robotyzacji, umiędzynarodowienia firmy, wspieraniu projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki czy wsparciu projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Celami program są: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, które łącznie objęły blisko 30 tysięcy projektów i pozwoliły utworzyć ponad 75 tysięcy miejsc pracy.

FENG dla sektora MŚP

Oferta Programu skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, mikro jak i małych), sektora nauki (tj. uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Konkursy wdrażane przez PARP

W pierwszym kwartale 2023 r. – w ramach FENG, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – wystartują nabory do projektów: Ścieżka SMART (ogłoszenie naboru 7 lutego, składanie wniosków od 21 lutego 2023 r.) oraz Współfinansowanie działań EDIH (ogłoszenie naboru 28 lutego, składanie wniosków od 28 marca 2023 r.).

– Blisko 2,8 mld euro to budżet, którym dysponować będzie PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Te pieniądze to olbrzymia szansa dla firm z sektora MŚP, aby wdrażać swoje plany rozwojowe. Pierwszym uruchamianym przez nas konkursem dla przedsiębiorców jest ścieżka SMART, gdzie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć przekażemy rekordowo 1 mld euro. Konkurs ten daje przedsiębiorcom możliwość samodzielnego dobierania modułów do realizowanego projektu np. w zakresie cyfryzacji lub internacjonalizacji. Dzięki temu będą mogli bardziej elastycznie realizować swoje projekty. Zachęcam do zapoznania się z ofertą programu, kontakt z naszymi ekspertami i wykorzystanie szansy, jaką dają Fundusze Europejskie – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ścieżka SMART (łączny budżet w tym roku to 10,67 mld zł, z czego PARP dysponuje kwotą 6,67 mld zł)

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

W jego ramach przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

Konkurs skierowany jest do MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w projekcie to 80%.

Pierwszy konkurs PARP będzie skierowany na realizację projektów indywidualnych MŚP.

Współfinansowanie działań EDIH (budżet w tym roku to 245 mln zł)

Konkurs ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. Ma zapewnić wsparcie w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Usługi oferowane przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych mają w szczególności umożliwić przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także stworzyć warunki do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami.

Nabory dedykowane są instytucjom wspierającym biznes, instytucjom nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwom.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków europejskich  w projekcie wynosi 100%.

W kolejnych kwartałach przedsiębiorcy, ośrodki innowacji, klastry będą mogli wziąć udział także w następujących konkursach:

Granty na Eurogranty (budżet w tym roku to 65 mln zł)

Jego celem jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach Unii Europejskiej (UE) zarządzanych przez Komisję Europejską.

Działania objęte dofinansowaniem to: kompleksowe wsparcie dla MŚP i grup MŚP w przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE (poszukiwanie partnerów do projektu, przygotowanie, korekta i prezentacja tego projektu).

Beneficjentami konkursu mogą być MŚP, organizacje badawcze, uczelnie wyższe, jednostki naukowe.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi 100%.

Rozwój oferty klastrów dla firm (budżet w tym roku to 66 mln zł)

Konkurs obejmuje wsparcie klastrów innowacyjnych (w tym między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami biznesowymi) w celu wzmocnienia profesjonalizacji koordynatorów klastrów, rozwoju innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I, wsparcie internacjonalizacji klastrów na wydarzeniach branżowych.

Działaniami objętymi dofinansowaniem są: wsparcie procesów takich jak transformacja cyfrowa, wprowadzenie GOZ, gospodarki niskoemisyjnej czy nowoczesnej edukacji.

Do konkursu mogą zgłaszać się klastry, a maksymalny poziom dofinansowania unijnego w projekcie wynosi  85%.

Rozwój oferty OI dla firm (budżet w tym roku to 66 mln zł)

Założenia konkursowe stawiają na: rozwój potencjału pojedynczych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach tematycznych (w tym Digital Innovation Hubs – ośrodki innowacji cyfrowych oraz Green Innovation Hubs – ośrodki zielonych innowacji), rozszerzenie ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm.

Rozwój ofert OI dla firm ma przyczynić się do wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP, oferowania usług w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania, budowy infrastruktury biznesowej dla MŚP (w tym parków i obiektów przemysłowych), cyfryzacji MŚP i dużych przedsiębiorstw (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B), testowania nowych usług, zwiększenia doświadczenia i możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, ucyfrowienia usług, zwiększenia dostępu do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, świadczenia kompleksowych usług proinnowacyjnych (w tym usług zmniejszających negatywny wpływ na środowisko – obniżających ślad środowiskowy) lub wspierających transformację cyfrową (digitalizujących działalność).

Beneficjentami mogą zostać instytucje otoczenia biznesu oraz ośrodki innowacji.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 100%.

Promocja marki Innowacyjnych MŚP (budżet w tym roku to 155 mln zł)

Celem konkursu jest rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, poprzez wzmocnienie potencjału eksportowego, wspieranie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w tym sektorze.

Działania objęte dofinansowaniem to: promowanie polskich marek produktowych z sektora MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki, wsparcie w realizacji strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Ponadto wsparcie projektów przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujących udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych, wyjazdowe misje gospodarcze.

 Do konkursu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie firmy, a maksymalny poziom dofinansowania z funduszy europejskich w projekcie wynosi 50%.

Laboratorium innowatora (budżet w tym roku to 11 mln zł)

Dzięki Laboratorium innowatora możliwe jest wsparcie samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej typu start-up.

Działaniami objętymi dofinansowaniem są programy mentoringowe, pozwalające zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców, oferujące dostęp do przestrzeni do pracy (typu co-work) oraz dostęp do prototypowni, laboratorium itd. Dodatkowo środki unijne można otrzymać na działania mentoringowe i doradcze operatorów na rzecz uczestników programu, zakup materiałów i surowców niezbędnych do weryfikacji podstawowych założeń biznesowych, usługi wspomagające nawiązanie niezbędnych relacji biznesowych, a także koszty zapewnienia dostępu do przestrzeni co-workingowej, prototypowni, laboratoriów itd. Wsparcie przeznaczone jest także na granty na rozpoczęcie działalności dla startupów zakładanych w Polsce.

Beneficjentami konkursu mogą zostać instytucje otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego w projekcie to 100%.

Startup Booster Poland (budżet w tym roku to 91 mln zł)

Startup Booster Poland ma na celu przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.

W ramach konkursu, dofinansowanie obejmuje takie działania jak: programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (w szczególności akceleratory i inne ośrodki innowacyjności). Programy realizowane będą przy zaangażowaniu operatorów – akceleratorów, w zależności od rodzaju programu akceleracyjnego przewiduje się finansowanie w formie grantu dla startupów z przeznaczeniem na m.in. mentoringi specjalistyczne, match-making z korporacjami, wsparcie w skalowaniu działalności na arenie międzynarodowej, wsparcie soft-landingowe dla startupów spoza Polski oraz budowanie gotowości inwestycyjnej (zaangażowanie podmiotów VC).

Wnioski mogą składać MŚP oraz instytucje otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%.

Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Realizacja programu prowadzona będzie we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI).

Harmonogram naborów oraz szczegółowe informacje o planowanych konkursach można znaleźć na stronie Programu Inteligentny Rozwój.