Statut

STATUT FUNDACJI
pod nazwą Fundacja Rozwoju Innowacji z siedzibą w Łodzi

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Fundacja Rozwoju Innowacji”, zwana w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora, zgodnie z treścią Oświadczenia o Ustanowieniu Fundacji, sporządzonego w dniu 30 grudnia 2022 r. przez notariusza Krzysztofem Grabickim, Kancelaria Notarialna Marta Kobus Krzysztof Grabicki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 192/4, Repertorium A Nr 10433/2022 ustanawia Fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 z późniejszymi zmianami), ustala niniejszy Statut.

Art. 2

 1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Rozwoju Innowacji”.

 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 6. Ministrem właściwym, w rozumieniu przepisów o fundacjach, ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rozwoju i technologii.

Art. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 4. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych.

Art. 4

 1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, nagrody dyplomy oraz inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.

 2. Fundacja może nadawać osobom fizycznym i prawnym tytuł Członka Klubu Fundacji i Członka Honorowego Fundacji.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 5

Celem Fundacji jest wspieranie i promowanie rozwoju innowacji i świadomości technologicznej w Polsce i poza jej granicami, w szczególności:
1)  Wspieranie tworzenia innowacji poprzez działalność badawczą, edukacyjną oraz projektową,
2)  Współtworzenie przyjaznej atmosfery społecznej wspierającej swobodny rozwój innowacji oraz data science,
3)  Eksplorowanie innowacji technologicznych ukierunkowanych na rozwój środowisk obciążonych zagrożeniem wykluczenia cyfrowego.
4) Wspieranie i prowadzenie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacji, data science i big data, internet of things, artificial intelligence oraz opisujących zjawiska związane ze zjawiskami socjologicznymi XXI wieku,
5) Transfer technologii, wymiana myśli,
6) Wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynki międzynarodowe.

Art. 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele w sferze nauki, edukacji, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia w następujący sposób:

a)  Prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów statutowych,
b)  Prowadzenie działań i uczestniczenie w projektach, programach, akcjach oraz kampaniach informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój innowacji w kontekście nowych zjawisk społecznych,
c)  Tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji na temat zjawisk społecznych i innowacji,
d)  Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie raportów i ekspertyz zgodnych z celami fundacji,
e)  Prowadzenie działań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, wykładów i innych form kształcenia,
f)  Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji innowacji oraz zjawisk społecznych.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
a)  Współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień.
b)  Podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
c)  Zatrudniać pracowników bądź korzystać z innych form współpracy opartych na zasadach prawa cywilnego.
d)  Korzystać z pracy wolontariuszy.
e)  Korzystać z umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia.
f)  Tworzyć klastry branżowe krajowe i zagraniczne.
g)  Wspierać i inicjować międzynarodowe kontakty związane ze współpracą międzynarodową, wymianą myśli oraz międzykontynentalnym transferem technologii.
h)  Opracowywać nowe technologie, produkty w tym prototypy, modele przyszłych produktów oraz ich badania, opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej przyszłego produktu.
i)  Uczestniczyć w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach branżowych.
j)  Tworzyć platformą pomiędzy inwestorami, a startupami.
k)  Tworzyć otoczenie administracyjne dla podmiotów i osób współpracujących.
l)  Przygotowywać opracowania dotyczące zakresu funkcjonowania i usprawnienia polskiej przedsiębiorczości.
m) Opracowywać strategię rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku nowych technologii innowacyjnych.
n)  Reprezentować partnerów wobec instytucji finansujących, podmiotów publicznoprawnych i osób trzecich, w tym podmiotów administracji publicznej.
o)  Pośredniczyć w przekazywaniu partnerom, klastrom, członkom konsorcjum środków finansowych z instytucji finansującej i ich rozliczaniu.
p)  Wspierać finansowo, merytorycznie podmioty, osoby, projekty, które uznaje za istotne dla rozwoju działalności fundacji oraz jej celów statutowym.
i. Doradzać w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, między innymi w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego.
ii. Strategii i działalności marketingowej.
iii. Kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych.
iv. Zarządzania produkcją.
v. Zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego.
vi. Planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania.
vii. Opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
q) Doradzać i nieść bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu.

ROZDZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Art. 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w następującym zakresie:

a)  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z (przedmiot przeważającej działalności)
b)  Działalnośćzwiązanazoprogramowaniem-62.01
c)  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02
d)  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z
e)  Pozostaładziałalnośćusługowawzakresietechnologiiinformatycznychikomputerowych-62.09.Z
f)  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z
g)  Działalnośćportaliinternetowych-63.12.Z
h)  Pozostaładziałalnośćusługowawzakresieinformacji-63.9
i)  Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z
j)  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.9
k)  Działalnośćprawnicza-69.10.Z
l)  Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z
m)  Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2
n)  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z
o)  Pozostałebadaniaianalizytechniczne-71.20.B
p)  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z
q)  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19
r)  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z
s)  Reklama – 73.1
t)  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
u)  Badanie rynku i opinii publicznej – 73.2
v)  działalnośćzwiązanazorganizacjątargów,wystawikongresów-82.3

w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 2.
2. Działalność gospodarcza fundacji może mieć jedynie charakter pomocniczy (wspierający)
3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji zostanie w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ IV MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 8

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięć set), wniesiony przez Fundatora, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w trakcie jej działalności.

 2. Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą środki majątkowe w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

 3. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  a)  darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora,
  b)  krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  c)  dotacji, datków i subwencji oraz grantów,
  d)  zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
  e)  dochodów ze zbiórek, kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych,
  f)  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  g)  świadczeńnacelspołeczny,przyznawanychwtrybieart.448KC,
  h)  nawiązek przyznanych przez właściwy organ,
  i)  projektów naukowych, naukowo-badawczych, wdrożeniowych, prowadzenia badań podstawowych,
  j)  prowadzenia szkoleń, działalności aktywizacyjnej, aktywizacji społeczności lokalnych, animacji kulturowej i edukacyjnej, doradztwa i consultingu,
  k)  projektów krajowych i międzynarodowych,
  l)  współpracy z instytucjami biznesu i otoczenia biznesu, z instytucjami publicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  m)  działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w art. 5 niniejszego Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 5. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

 6. Plan finansowy określa przewidywane wpływy i wydatki Fundacji.

 7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

ROZDZIAŁ V ORGANY FUNDACJI

Art. 9 Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Art. 10 Zarząd może być jednoosobowy lub dwuosobowy.
Zarząd jednoosobowy stanowi Prezes Zarządu Fundacji zwany dalej „Prezesem”

 1. Zarząd wieloosobowy, w ilości dwóch osób stanowią: Prezes i Wiceprezes.

 2. Liczbę członków oraz skład Zarządu pierwszej kadencji ustala Fundator.

 3. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

6. Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie, jak również być członkiem Fundacji.
Zarówno członkowie Fundacji, jak i Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za realizowane przez Fundację projekty i działania.
7. Zarząd jest powoływany na pięcioletnią kadencję. Funkcję kadencyjnego członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
Mandat kadencyjnego członka Zarządu wygasa z chwilą:
a)  złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
b)  odwołania członka Zarządu przez Fundatora,
c)  śmierci członka Zarządu,
d)  upływu kadencji.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

  Art. 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji, co dotyczy także wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.

 3. Zarząd może udzielić innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub dokonania określonej czynności.

 4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji oraz zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań, umocowani są:
  a) w przypadku zarządu jednoosobowego–Prezes;
  b) w przypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 1. Do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego do kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięciu milionów złotych), uprawniony jest Prezes. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Fundacji na podstawie umowy o pracę wykonuje Prezes Zarządu.

 2. W umowach pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatora.

 3. Doręczenia pism oraz oświadczenia składane Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka

  Zarządu. Art. 12

 1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów Fundacji oraz za jej wyniki finansowe i gospodarcze.

 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy decydowanie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, w szczególności:
  a)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  c)  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  d)  uchwalanie regulaminów;
  e)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  f)  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  g)  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, datków, subwencji i dotacji;
  h)  opiniowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  i)  decydowanie o przeznaczeniu środków pozostałych po likwidacji Fundacji, przy czym przeznaczenie to powinno być zbieżne z celami Fundacji.
  j)  przyznawanie nagród i wyróżnień honorowych osobom zasłużonym przy realizacji statutowych celów Fundacji.

3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz

ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

lub przestępstwo skarbowe

 1. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji. Do ważności uchwały Zarządu wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków oraz udział w posiedzeniu Prezesa.

 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa stosownie do potrzeb.

 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w zakresie podjętych postanowień. Uchwały Zarządu Fundacji

  nie wymagają potwierdzeń notarialnych.

  Art. 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem

Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji

 

ROZDZIAŁ V ORGANY FUNDACJI

Art. 9

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Art. 10

 1. Zarząd może być jednoosobowy lub dwuosobowy.

 2. Zarząd jednoosobowy stanowi Prezes Zarządu Fundacji zwany dalej „Prezesem”.

 3. Zarząd wieloosobowy, w ilości dwóch osób, stanowią: Prezes i Wiceprezes.

 4. Liczbę członków oraz skład Zarządu pierwszej kadencji ustala Fundator.

 5. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 6. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie, jak również być członkiem Fundacji.

 2. Zarówno członkowie Fundacji, jak i Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za realizowane przez Fundację projekty i działania.

 3. Zarząd jest powoływany na pięcioletnią kadencję. Funkcję kadencyjnego członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. MandatkadencyjnegoczłonkaZarząduwygasazchwilą:

a)  złożeniapisemnejrezygnacjizfunkcji,

b)  odwołaniaczłonkaZarząduprzezFundatora,

c)  śmierci członka Zarządu,

d)  upływu kadencji.

 1. PracamiZarządukierujePrezesZarząduFundacji.

  Art. 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji, co dotyczy także wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.

 3. Zarząd może udzielić innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub dokonania określonej czynności.

 4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji oraz zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań, umocowani są:

  a) wprzypadkuzarządujednoosobowego–Prezes;

b) w przypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 1. Do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego do kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięciu milionów złotych), uprawniony jest Prezes. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Fundacji

  na podstawie umowy o pracę wykonuje Prezes Zarządu.

 2. W umowach pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany

  przez Fundatora.

 3. Doręczenia pism oraz oświadczenia składane Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka

  Zarządu.

  Art. 12

 1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów Fundacji oraz za jej wyniki finansowe i gospodarcze.

 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy decydowanie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,

w szczególności:

a)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

c)  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

d)  uchwalanie regulaminów;

e)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

f)  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

g)  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, datków, subwencji i dotacji;

h)  opiniowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji

Fundacji,

i)  decydowanie o przeznaczeniu środków pozostałych po likwidacji Fundacji, przy czym

przeznaczenie to powinno być zbieżne z celami Fundacji.

j)  przyznawanie nagród i wyróżnień honorowych osobom zasłużonym przy realizacji statutowych

celów Fundacji.

3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz

ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

lub przestępstwo skarbowe

 1. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji. Do ważności uchwały Zarządu wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków oraz udział w posiedzeniu Prezesa.

 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa stosownie do potrzeb.

 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w zakresie podjętych postanowień. Uchwały Zarządu Fundacji

  nie wymagają potwierdzeń notarialnych.

  Art. 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem

Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji

 

ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI

Art. 14
 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

  a) działalność prowadzona przez Fundację w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 5, za które pobiera ona wynagrodzenie;

  b) sprzedażprzedmiotówdarowizny.

 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 3. Prowadzona przez Fundację:

  a) nieodpłatnadziałalnośćpożytkupublicznego,

  b) odpłatnadziałalnościpożytkupublicznego,

c) działalność gospodarcza

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU

Art. 15

 1. W sprawach zmiany Statutu decyzję podejmuje Zarząd Fundacji razem z Fundatorem w drodze

  jednomyślnej uchwały.

 2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji, przedmiotu działalności gospodarczej

  oraz możliwości i warunków łączenia się z inną fundacją.

 

ROZDZIAŁ VIII POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

Art. 16

 1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji razem z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IX LIKWIDACJA FUNDACJI

Art. 17

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie.

 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji oraz w wypadkach określonych w art. 15 ust. 3 ustawy o fundacjach.

 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd razem z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały.

 4. Likwidatorzy wstępują w miejsce Zarządu, który zostaje wykreślony z rejestru wraz z ujawnieniem

  w nim likwidacji.

Art. 18

 1. Po podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji, dotychczasowi członkowie Zarządu stają się jej

  likwidatorami, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.

 2. Do obowiązków likwidatora należy:
  a) zgłoszeniewnioskudoSąduRejestrowegoowpisanieotwarcialikwidacji,
  b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności

  w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
  c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji Fundacji oraz listy wierzycieli,
  d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  e) ściągnięciewierzytelnościispieniężeniemajątkuFundacji,
  f) przekazanie wskazanym przez Fundatora podmiotom lub osobom fizycznym środków

  majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  g) zgłoszenieukończenialikwidacjidoSąduRejestrowegowrazzwnioskiemowykreślenieFundacji

  z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19

Zarząd w imieniu Fundacji składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie

z działalności Fundacji za rok ubiegły.

Art. 20
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

w Łodzi.

Art. 21

 1. Statut sporządzono i podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności fundacji.

======================================================================

Niniejszy Statut Fundacji, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustala i zatwierdza Fundator w osobie Artura Kopacza, PESEL: 75020901639, poniżej złożonym podpisem.